Работата не прави луѓе

Човечкото суштество работи, животното не. Или попрецизно: луѓето и животните се разликуваат во видот на работата што ја извршуваат. Некои животни работат, но нивната работа е различна од онаа на луѓето, бидејќи се однесува на решавање на конкретни задачи. Мајмунот ќе изработи стап за да турне некоја банана од дрво. Оваа идеја веќе некое време се користи за побивање на претпоставката дека само луѓето работат. Сепак, ние никогаш не сме имале случај во кој мајмунот ќе изработи стап за да турне банана што не ја гледа или никогаш не ја видел. Поинаку кажано: животните работат за решавање на конкретен проблем што го гледаат во даден момент. Нивната работа е поврзана со конкретно размислување, додека човечката работа е поврзана со апстрактно размислување: човекот прво дизајнира одреден производ во неговата/нејзината глава, а потоа истото го манифестира во реалниот живот. Човечкото суштество измислува производ кој не постои, а потоа го пренесува во реалниот живот преку работата. Колку што знаеме, ниедно животно не е способно да го направи тоа.

 

Од работа до апстрактно размислување

Работата нè води до втората клучна разлика помеѓу човекот и животното: апстрактното размислување, што е клучна карактеристика на човекот врз која се базира човечката цивилизација. За да се ​​одреди датумот кога започнала нашата култура, поважно е да се знае кога биле откриени првите обетки, а не најстарите камени алатки; обетките се производ базиран на апстрактно размислување, додека конкретното размислување е доволно за да се направат камени алатки.

Апстрактното размислување е карактеристика која што луѓето ја користат за да создадат свет на значење, односно култура. Иако современата технологија (телевизија, интернет, виртуелна реалност, итн.) ги тера луѓето повеќе да се фокусираат на конкретното размислување, односно нивото на размислување на животните, апстрактното размислување останува клучна карактеристика на луѓето која што ги одделува од животните.

 

Културата - нашата втора природа

Културата како алатка за давање на значење на објективната реалност

Културата ја претставува третата клучна разлика помеѓу човекот и животното. Како јасно да се разбере културата се уште е отворено прашање кај антрополозите. Она што антрополозите го разбираат како култура е директно поврзано со фактот дека не живееме во објективна реалност, туку во објективна реалност исполнета со значење во која секој елемент го носи во себе своето сопствено значење. Кога гледаме одредена боја, не ја гледаме бојата објективно; ја гледаме културната дефиниција за бојата, на пример, црвената. Идејата дека црвената е секогаш црвена и дека ова е некако поврзано со нашата биолошка перцепција е погрешна, бидејќи постојат култури кои не ја препознаваат црвената како црвена. Колку бои некој може да види зависи од културата во која тој/таа живее. Постојат култури во кои луѓето гледаат само две бои: „темна“ и „светла“ (она што ние на Западот би го сфатиле како „бело“ и „црно“). Во културите кои се запознаени само со три бои, третата боја обично е црвена. Секоја култура однапред определила скала на бои, така што нејзините членови ги гледале само оние бои дефинирани од страна на нивната култура; постојат повеќе примери за ова.

Различни култури, разновидни значења за постоењето

Новороденчето не може да создаде значење за елементите во неговата околина; овие значења се пренесени однапред. Новороденчето се раѓа во свет со јасни дефиниции за тоа што постои и какво значење тоа носи. Културно дефинираното значење на материјалната реалност е целосно произволно, што значи дека различните култури генерално даваат поинакво значење на истиот елемент - разликите може да бидат големи или дури и контрадикторни. Членовите на истата култура го гледаат, го перцепираат и разбираат светот како што е дефиниран од страна на нивната култура.

Некои тврдат дека културата не е ексклузивна човечка особина, бидејќи некои животни можат исто така да учат, да пренесуваат знаење, да комуницираат итн., но како културни антрополози сметаме дека животните немаат култура. И ако прашате некој социјален/културен антрополог зошто животните немаат култура, ние едноставно ќе одговориме: затоа што немаат јазик.

 

Границите на мојот јазик се границите на мојот свет *

Од антрополошка гледна точка, јазикот е клучна компонента на културата

Јазикот е единствениот објективен запис за сите значења што постојат во една дадена култура. Еден поединец кој припаѓа на одредена култура не може да ги знае сите значења што ја формираат таа култура; тој/таа ги познава само оние што ги користи (затоа некои мислат дека не постои етничка култура, што е погрешно). Сите значења кои ја формираат културата се познати токму поради јазикот, кој ги содржи сите тие значења. Секое значење има своја материјална реалност, односно зборот. Целокупноста на зборовите, односно лексиконот, на одреден јазик е објективен запис за сите значења поставени од одредена култура. Според зборовите на американскиот антрополог Едвард Сапир, јазикот е кралскиот влез во културата. Не постои култура без јазик; покрај тоа, без јазик ние нема да можеме да знаеме кои значења формираат една одредена култура.

Јазикот е целокупноста на сите значења
кои формираат една одредена култура.

Нивоа на вокална комуникација на човекот

Јазикот е само едно од нивоата на вокалната комуникација на човекот; ние ја делиме оваа особина со одредени животински видови. Клучната карактеристика на вокалната комуникација на човекот е фактот дека има многу нивоа - говорот, помеѓу нив, е една од работите што не ги споделуваме со животните.

Прво ниво - говорот или генетска предиспозиција на човекот за лингвистичка комуникација. Говорот ја содржи генетската опрема на човекот што првенствено ни овозможува да учиме одреден јазик. Ако ги изложиме човечкото новороденче и бебе мајмун на истото лингвистичко воспитување, само човечкото новороденче ќе го научи јазикот. Ова значи дека човечките суштества се со генетски предиспозиции за говор. Меѓутоа, она што не го знаеме е она што ја формира оваа позадина: Ноам Чомски зборува за универзална граматика, односно граматика која е заедничка за сите јазици од кои граматиката на одреден јазик се формира преку трансформација.

Второ ниво - јазик или стандард за етнички јазик. Генетската основа на човекот за вокалната комуникација се манифестира во бројни етнички јазици, кои секој поединечно имаат свои јасни фонетички, граматички и други стандарди. Тие можат да се разликуваат од еден до друг јазик, или може да бидат целосно спротивни.

Трето ниво - индивидуална употреба на двете: предиспозиција за говорна комуникација и стандард за етнички јазик. Во антропологијата, ова ниво се нарекува говор или говорење. Тоа е индивидуална употреба на генетската предиспозиција, која ја практикуваат сите во согласност со граматичките, фонетските и други карактеристики на еден одреден јазик, вообичаено мајчиниот јазик. Кога некој зборува, тој/таа секогаш ги комбинира говорот и јазикот.

 

Физиолошката основа на човечкиот говор

Антрополозите, лингвистите и многу други одамна биле заинтересирани за тоа зошто само луѓето можат да зборуваат, додека животните ја немаат оваа способност. Кога се барале објаснувања, се покажало дека една од клучните причини, исто така, треба да се побара во физиологијата. Човечкиот говор е, меѓу другото, условен од една специфична физиологија, чиишто клучни делови се белите дробови, усната шуплина и грлото. И покрај тоа што многу животни ги имаат овие органи, истражувањата покажале дека кај луѓето овие органи се распоредени поинаку. Првенствено грлото.

 

Грло и говор

Човечкото грло се разликува од грлото на човеколиките мајмуни, на пример, кај човеколиките мајмуни, не толку во неговата структура, туку во начинот на кој човечкото грло, а особено гркланот, е препознатливо модифициран на таков начин за да се овозможи говор. Човечкиот грклан не се разликува значително од гркланот на човеколиките мајмуни. Сепак, истражувањето покажало дека грлото претрпело еволутивни промени поврзани со производство на гласови или фонеми. Ова било докажано во една студија за голтање кај мајмуните и луѓето: голтањето кај луѓето значително се разликува од голтањето кај мајмуните, бидејќи човечкиот грклан главно е прилагоден на говор, а не на голтање. Гркланот на човеколиките мајмуни, меѓутоа, покрај голтањето, исто така, овозможува производство на вокални сигнали, но не и лингвистички фонеми. Затоа мајмуните можат да комуницираат со сигнали, но не можат да зборуваат.

Еволутивни промени на човечкото грло

Човечкото грло претрпело важни еволутивни промени кои го овозможуваат говорот. Од аспект на еволуцијата, овие промени се релативно нови. Либерман смета дека функционалниот современ човечки вокален тракт, вклучувајќи го и човечкото грло, се појавиле во историјата уште пред околу 125.000 години. Овој вокален тракт е неопходен за производство на фонеми. Тоа е она што на другите животни, вклучувајќи ги и мајмуните, им недостасува, што ги спречува да зборуваат.

Со еволутивните промени човечкото грло било прилагодено на говорот, со што грлото станало исклучително прецизен механизам за производство на гласови или фонеми. Овој механизам овозможува серија на потребни процеси без кои човечкиот говор не би бил возможен. Од една страна, грлото овозможува формирање на воздухот што доаѓа од белите дробови. Од друга страна, интонацијата, која што е клучен дел од секој говор, доаѓа од грлото. Во исто време, човечкото грло исто така е способно да пулсира многу брзо. Ова е, од една страна, извор на акустична енергија која што е клучна за зборување. Од друга страна, нашата способност за брзо пулсирање овозможува исклучително брзо формирање на фонетски сегменти - до 25 сегменти во секунда. Ова значи дека преку зборување можеме да пренесеме до 25 одредени информации во секунда, што ниедно животно не е способно да го направи. Ова е неверојатно брзо, што станува сè појасно кога се споредува со брзината на пренос на карактери во невербална комуникација – при што може да се пренесат само седум до девет единици во секунда.

Човечкото грло се развило во исклучително прецизен механизам за производство на гласови, односно фонеми.

Ние, исто така, не треба да заборавиме дека сето ова е поврзано со мозокот, кој го контролира говорот. Со други зборови, говорот во голема мера влијаел врз организацијата на човечкиот мозок; без говорот, мозокот немаше да ја има истата форма и да функционира исто како сега. Со тоа, луѓето не би биле она што се денес.

 

Нашето грло е нашата (културна) сила

Ако културата е најзначајната карактеристика на човештвото, може да се каже дека не постои култура без вокална комуникација, односно без јазик. Без жив јазик нема говор. Без грлото нема говор. Културата како најголемата сила на човештвото, доаѓа, во голема мера, токму од грлото. Ако од еволутивна гледна точка би можеле да кажеме дека сме физиолошки формирани од страна на бипедалната локомоција, тогаш можеме да кажеме без да погрешиме дека грлото нè создало културно.

*Лудвиг Витгенштајн (1889-1951)

Автор: dr. Vesna V. Godina